Kwaliteit

Zorg

Zorgzaamheid vangt jeugdigen op die (tijdelijk) niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen. In de gezinshuizen is het normale leven het meest belangrijk. Zo wordt er met elkaar samen gegeten, zijn er gezamenlijke activiteiten en zijn familie en vrienden welkom.

Wanneer jeugdigen komen wonen bij Zorgzaamheid, wordt er met het gezin van herkomst en met betrokkenen eraan gewerkt de jeugdige te laten ontwikkelen naar zijn of haar vermogen. Dit dient het doel om de jeugdige een mooie toekomst te bieden en de stap naar zelfstandigheid te kunnen maken.

Om dit te kunnen realiseren, werken wij door het gehele jaar heen aan de kwaliteit van de zorg. Zorgzaamheid heeft een plus aanbod waarbij er naast het component wonen, behandeling wordt geboden. Deze behandeling wordt georganiseerd met zelfstandige therapeuten en gedragsdeskundigen die aangesloten zijn bij Zorgzaamheid.

Elke acht weken is er met gedragsdeskundigen overleg over de voortgang van de jeugdigen. Elke jeugdige werkt in zijn of haar tempo aan ontwikkeling en groei. Dit leggen we elke acht weken vast voor de jeugdige en de betrokkenen. Dit zorgt ervoor dat we met elkaar zicht houden of we nog op de goede weg zitten en of de ondersteuning nog aansluit bij de behoeftes van de jeugdige.

Om ervoor te zorgen dat we met elkaar zo veilig en optimaal kunnen werken, is het belangrijk dat bij de start al duidelijk wordt wie de jeugdige is en wat zijn of haar perspectief gaat zijn. Daarbij wordt een risicotaxatie verwacht van de aanmelder zodat we met elkaar kunnen kijken of de jeugdige de juiste ondersteuning kan worden aangeboden en of de woonplek passend is. Tevens geeft dit inzicht in de mate van veiligheid voor de jeugdige zelf of de andere jeugdigen.

Om de professionele opvoeding vorm te geven, werken we met een aantal methodieken. Deze zorgen ervoor dat we met elkaar de ondersteuning kunnen bieden die we met elkaar beogen. Dit sluit niet uit dat de ene jeugdige wat anders nodig heeft dan de andere. Dit is en blijft maatwerk wat we met elkaar verzorgen. Graag geven we toch een aantal voorbeelden van methodieken waar we mee werken.

  • Systemische methodiek: te denken valt aan systemische tafelopstellingen en het gezin van herkomst includeren.
  •  Competentiegerichte methodiek: het aanleren en versterken van vaardigheden, het vergroten van de al aanwezige mogelijkheden. Dit houdt in dat er wordt ingespeeld op het geloof in eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
  • INVRA: aanvullend hulpmiddel bij de competentiegerichte benadering. Het brengt de competenties van de jeugdige in beeld waarbij er gericht kan worden gericht aan het vergroten van vaardigheden.
  • Vlaggensysteem: helpt gezinshuisouders en jeugdigen bij het herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Traumasensitief werken: Het betreft hier het bewust reageren en omgaan met stressvolle situaties en gebeurtenissen die jeugdigen hebben meegemaakt. Hierbij is het bieden van veiligheid, structuur en voorspelbaarheid belangrijk. Samen wordt er gewerkt aan het herkennen van emoties en die in goede banen te leiden.

Professionals

Jeugdigen opvangen in een gezinshuis doe je niet zomaar. Het is een levensstijl waarbij professionele opvoeding een grote rol speelt. De gezinshuisouders zijn allen minimaal mbo 4 opgeleid in de pedagogische richting. Maar hier houdt het niet bij op. Elke dag brengt nieuwe ervaringen en leermomenten. Om ervoor te zorgen dat we meegaan met de problematieken en de ondersteuning verbeteren, is er elk jaar een opleidingsplan. De gezinshuisouders kijken met elkaar wat de praktijk van hen vraagt en wat ze nodig hebben aan deskundigheid.

In andere gevallen wordt deskundigheid aangetrokken in de vorm van zelfstandige professionals. Zo maakt Zorgzaamheid gebruik van deskundigheid die (tijdelijk) in te zetten is gericht op de behoeftes van de kinderen. Deskundigen die we op standaard basis inzetten zijn de systemische ondersteuning van ‘Praktijk de Eigenwijze’ en de gedragsdeskundigen van ‘Gewoon in huis’.

Daarnaast werkt Zorgzaamheid samen met gemeenten en zorgaanbieders. Samenwerkingen zijn zowel in de provincie als buiten de regio. Met deze partijen wordt er gewerkt aan de plaatsing en ondersteuning van de jeugdigen.

Organisatie

Ook de organisatie is constant in ontwikkeling. Dit doen we door met elkaar op gezette tijden de verschillende kwaliteitseisen te evalueren. We kijken met elkaar wat er beter kan en hoe we dit kunnen bereiken. Zorgzaamheid werkt volgens een kwaliteitskalender waarin ieder een taak heeft. Want werken aan kwaliteit doe je met elkaar.

Gezinshuisouders zorgen er in het dagelijks leven voor een goede ondersteuning. Zij stemmen dit met een gedragsdeskundige af hoe de ondersteuning zo optimaal voor elke jeugdige kan worden geboden. Daarnaast kijkt de kwaliteitsmanager mee over het grote geheel of alle taken worden uitgevoerd en wat de aandachtspunten zijn. Dit is een circulair proces die ervoor zorgt dat de jeugdigen de beste zorg mogelijk kunnen ontvangen.

Resultaat van deze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het aantrekken van zelfstandige professionals die therapie of deskundigheid kunnen bieden op het moment dat het nodig is. Hiermee omzeilen we de lange wachtlijsten die in vele gevallen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van een jeugdige. Ook hebben we een intakepakket gemaakt die past bij de de huidige manier van werken met gemeentes. Afgestemd op eerdere ervaringen en risico’s die we willen voorkomen.

En een laatste voorbeeld is het op papier zetten van het pedagogisch leefklimaat. Op deze manier geven we partners en betrokkenen meer inzicht in de visie en werkwijze van Zorgzaamheid. Daarnaast werkt Zorgzaamheid elk jaar aan een aantal doelstellingen. Er wordt op de verschillende onderdelen van het gezinshuis gekeken waar de organisatie zich nog kan ontwikkelen. Deze doelen worden vastgelegd in een jaarplan waarbij elk kwartaal wordt geëvalueerd.

Als we concreet maken wat het werken aan kwaliteit op organisatieniveau is, dan kunnen we de volgende eisen opnoemen:

 – Veiligheid op inhoudelijk gebied:

Het beoordelen van risico’s en kansen van processen. Bijvoorbeeld missen we niets in de matching, hoe is dit het afgelopen jaar gegaan en wat zou er nog beter kunnen. Of is de opvang goed geregeld in de weekenden dan gezinshuisouders vrij zijn. Ook worden er jaarlijks afspraken gemaakt met de vertrouwenspersoon om langs te komen.

 – Veiligheid op praktisch gebied:

We kijken naar de veiligheid van de woonomgeving, brandveiligheid, veiligheid van speeltoestellen, het bieden van een klachtencommissie.

 – Samenwerkingen evalueren:

Jaarlijks evalueren met alle samenwerkingspartners en deskundigen de samenwerking. Dit maakt dat we met elkaar de betrokkenheid en de tevredenheid kunnen bespreken.

 – Tevredenheidsonderzoeken:

We horen graag van de kinderen en de medewerkers hoe zij het woon- en werkklimaat ervaren. Aan de hand van deze resultaten kijken we wat er nog beter kan.

– Evalueren van het beleid

 – Protocollen nakijken en eventueel aanpassen

Wat belangrijk is in het werken aan kwaliteit, is het bekijken hoe bepaalde dingen werken in de praktijk, deze te evalueren en waar nodig bij te stellen. Dit noemen we ook wel het Plan Do Check Act systeem. De PDCA passen we op alle gebieden toe en leggen deze evaluaties vast zodat we kunnen aantonen wat we verbeteren. Als het jaar voorbij is, laat Zorgzaamheid zich jaarlijks toetsen door het Keurmerk Gezinshuizen en het Keurmerkinstituut (ISO 9001). Zorgzaamheid is hier in 2015 mee gestart en heeft op alle jaren het keurmerk behaald.