Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat Zorgzaamheid

Het pedagogisch klimaat wat wij creëren in onze gezinshuizen wordt gekenmerkt door rust, reinheid en regelmaat. Wij geloven dat onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid van ons als opvoeders, in combinatie met de ouderwetse drie R’s, de randvoorwaarden zijn om een optimaal klimaat te kunnen creëren en te handhaven waarin veiligheid, geborgenheid en acceptatie de voornaamste steunpilaren zijn.

Onze pedagogische visie is verder uitgeschreven in onderstaande kernwaarden. Wij geloven dat het hanteren en naleven van deze kernwaarden helpt om dit pedagogisch klimaat te realiseren.

Er zal gesproken worden over het kind, de kinderen. Hiermee bedoelen wij ook jongeren, jeudigen en jong-volwassenen mee.

Gericht op het individu

Ieder kind is uniek en mag zich op zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Wij ondersteunen de kinderen door hun talenten te vergroten waardoor zij zoveel mogelijk succeservaringen beleven. Dit zal de kinderen energie en zelfvertrouwen geven. Succeservaringen maken de ontwikkeling van een kind mogelijk waardoor ze het verleden los kunnen laten en in het heden kunnen leven.

Wij gaan dan ook ten alle tijden uit van de kwaliteiten van het kind, zodat wij vanuit die stabiele basis de volgende stapjes kunnen zetten. Na jaren ervaring te hebben opgedaan als gezinshuisouders, hebben wij gemerkt dat de meeste kinderen meer ondersteuning nodig hebben dan alleen het wonen in een veilige gezinshuissetting. De kinderen die bij ons komen wonen hebben veelal een belast verleden van o.a. verwaarlozing, trauma’s, huiselijk geweld en misbruik.

De extra ondersteuning kunnen wij inzetten doordat wij wonen met behandeling aanbieden. Door zelfstandige professionals in te zetten, kunnen wij werken zonder wachtlijsten. Denk hierbij aan o.a. systemische therapeutische ondersteuning, PMT, weerbaarheidstraiing, creatieve therapie en traumabehandeling. Waar nodig kan er tevens diagnostiek uitgevoerd worden. Op deze manier kunnen we de hulp inzetten wanneer deze nodig is, afgestemd op de behoeften van het kind.

Dit aanbod zorgt ervoor dat de kinderen de ruimte hebben en krijgen om te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

Opvoedvaardigheden die er worden gehanteerd binnen het gezinshuis richting de kinderen zijn o.a.: succeservaringen laten opdoen, positieve bekrachting, ondertitelen van gevoel/gedrag en situaties, normaliseren van gedrag, nabijheid bieden, vertrouwen geven, veiligheid, huiselijke/warme sfeer, heldere regels en grenzen, structuur, individuele ondersteuing waar nodig, voorbeeldgedrag, spiegelen van gedrag, sensitiviviteit, responsiviteit, hechting bevorderende elementen, systeem therapeutische ondersteuning en het Vlaggensysteem.

Structuur en veiligheid

Veiligheid is één van de belangrijkste basisbehoeftes van een kind. Wij bieden als opvoeders, naast onze betrokkenheid, tevens veiligheid door duidelijke kaders en structuur te bieden. Zo weet een kind wat er van hem/haar verwacht wordt.

Het start al met de matching. Wanneer een jeugdige bij Zorgzaamheid komt wonen, is het voor iedereen belangrijk dat het een veilige en prettige woonplek is. De matching wordt gedaan a.d.h.v. het Handboek Methodisch Matchen (NJI). Voor een goede matching hebben we met ieder kind en de betrokkenen één of meerdere gesprekken. We hebben dan vooraf dossierinformatie, een risico-taxatie en een signaleringsplan nodig. Zo kunnen we samen met onze gedragsdeskundige vooraf zien met welke risico’s de jongere zelf te maken heeft om een inschatting te kunnen maken m.b.t. de veiligheid van het kind zelf en de kinderen die er al wonen.

Daarnaast kan de aanpak voor een kind hierop afgestemd worden (rekening houden met de risico’s). Aan de hand van het signaleringsplan wat vooraf met het kind is gemaakt, wordt er vastgelegd hoe te handelen op gedrag wat het kind in lastige situaties kan laten zien. Wat kan een kind dan zelf doen en wat heeft het kind van ons nodig om zich weer fijn en veilig te voelen. Dit zorgt voor voorspelbaarheid, rust en veiligheid in lastige situaties. Dagelijks bestaat de veiligheid uit het aanbieden van vaste momenten zoals bedtijden, eetmomenten en vooraf aangegeven activiteiten. Ieder kind heeft een persoonlijke map waar de basisregels en individuele afspraken in staan.

asisregels zijn de regels die de kinderen gezamenlijk hebben bedacht. De individuele afspraken zijn afspraken die voor ieder kind zijn afgestemd op zijn of haar behoeften. De kinderen kunnen stap voor stap werken aan hun individuele doelen waardoor deze afspraken gefaseerd kunnen veranderen. In de individuele map staat ook het dagstructuur. Dit is helpend om overzichtelijk te maken wanneer er school, sport, omgang of therapie is. Deze afspraken komen wekelijks terug op het planbord in de keuken.

Duidelijkheid geeft rust in het hoofd, en rust in het hoofd geeft rust in het lijf. Op deze wijze creëren we een veilige basis en kunnen we de zorg voor het kind optimaliseren. Veiligheid wordt voor ons ook gekenmerkt door vertrouwen. Het kind moet zich veilig voelen om zijn problemen en gevoelens met ons te delen. Wanneer kinderen dit nog lastig vinden is er een systeem therapeutische ondersteuner (Praktijk De Eigen Wijze) waar ze wekelijks mee in gesprek kunnen. Deze persoon kan dan weer een brug maken tussen het syteem/netwerk, gezinshuisouders en het kind. Dit omdat het gebleken is dat kinderen niet alles willen of durven te delen met hun opvoeders.

Samen met deze persoon maken kinderen hun eigen plan met hun eigen doelen. Zij kunnen op deze manier ervaren dat zij zelf regie hebben in hun ontwikkeling. Wanneer kinderen hun eigen opgestelde doelen behalen, geeft dat energie en zelfvertrouwen. Stap voor stap kunnen we samen, met een klein vast team, het kind ondersteunen in alles wat zij nodig hebben om te groeien naar zelfstandigheid. Tenslotte, het kind heeft ook de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Wanneer kinderen er niet uit kunnen komen met hun gezinshuisouders, hun voogd of met iemand anders willen praten, kunnen ze de vertrouwenspersoon benaderen. De vertrouwenspersoon komt in ieder geval twee keer per jaar langs om een gesprekje te hebben met de kinderen.

Zelfstandigheid

Bij opgroeien hoort ook het krijgen van verantwoordelijkheden. Zelfstandig worden en vaardigheden eigen maken horen hier bij. Wij willen de kinderen een stuk zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengen zodat zij op latere leeftijd zelfredzaam zijn in de maatschappij. Wij maken de kinderen, naar leeftijd en kunnen, verantwoordelijk voor hun eigen spullen en hygiëne en daarnaast ook voor kleine huishoudelijke taken en de zorg voor de dieren. Zo ervaren de kinderen dat het een goed gevoel geeft om samen zorg te dragen voor je directe omgeving en om je zaakjes op orde te hebben.

Onze 16 plus jongeren kunnen binnen het terrein en de veiligheid van het gezinshuis deze vaardigheden oefenen en eigen maken. We hebben 3 studio’s beschikbaar waar ze leren zo zelfstandig mogelijk te worden binnen het gezinshuis. Deze fase is essentieel om goed door te stromen naar een volgende fase buiten het gezinshuis.

Zorgzaamheid maakt op dit onderdeel gebruik van de de competentie gerichte methodiek en het INVRA Model. Bij de competentiegerichte benadering wordt er vanuit de visie gewerkt dat bij het aanleren en versterken van vaardigheden, het vergroten van de al aanwezige mogelijkheden de beste manier is voor het aanleren van competenties. Dit houdt in dat er wordt ingespeeld op het geloof in eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Met behulp van het INVRA Model (Inventarisatie Van Redzaamheid Aspecten), worden reeds behaalde vaardigheden en nog te behalen vaardigheden in beeld gebracht. Hiermee krijgt de jongere inzicht in welke vaardigheden zijn behaald en waar extra aandacht voor nodig is.

Normen en waarden

Wij vinden het tevens belangrijk dat de kinderen leren om respect te hebben voor elkaar, voor regels en grenzen en normen en waarden te vormen. Onder normen en waarden verstaan wij de ongeschreven gedragsregels die men toepast in de maatschappij. Denk hierbij aan eerlijkheid, geduld, verdraagzaamheid, behulpzaamheid, beleefdheid en zorgzaamheid.

Het kennen en toepassen van deze ongeschreven gedragscodes zijn vaardigheden die bij het opgroeien horen en bijdragen aan het functioneren in de maatschappij. Binnen de setting in Biddinghuizen waar we totaal 17 kinderen hebben wonen kunnen ze flink oefenen met deze gedragscodes. Wij willen de kinderen laten ervaren dat regels, thuis en op school, er niet zijn om te pesten, maar om samen verder te komen. Zonder regels en structuur kan er nog geen potje gevoetbald worden.

Hierin vinden wij het wel belangrijk dat de kinderen meedenken in de regels en wat zij daarbij belangrijk vinden. De kinderen weten ook dat leren mag met vallen en opstaan en zij krijgen iedere keer weer een nieuwe kans. Zorgzaamheid draagt tevens bij aan de ontwikkeling van de kinderen om te leren om hun gevoelens en gedachten uit te spreken en te erkennen en daarbij zichzelf en de ander in hun waarde te laten. Ook al begrijpen we soms de visie van de ander niet, er moet altijd respect zijn voor de mening en gevoelens van de ander, ook als die anders zijn dan die van jezelf.

We weten door wat ze hebben meegemaakt dit soms erg lastig kan zijn. De gezinshuisouders en de systeem therapeutische ondersteuner kunnen samen met het kind met deze lastige onderwerpen aan de slag.

Samenwerking

Zorgzaamheid mag een veilig thuis bieden aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Zorgzaamheid wil dan ook het gezin van herkomst betrekken en met hen samenwerken. Hiermee neemt het gezinshuis de opvoedtaak niet weg bij ouders maar ondersteund ouders hierin. Gezinshuisouders doen dit niet alleen.

Er zijn gedragsdeskundigen en therapeuten betrokken om ervoor te zorgen dat we, samen met het netwerk, de meest optimale zorg aan de kinderen kunnen bieden. Met elkaar kunnen werken aan groei en ontwikkeling. Binnen de gezinshuizen voeren de systemische methodieken de boventoon.

Er is een systeem therapeutische ondersteuner bij het gezinshuis betrokken die in gezinssystemen is gespecialiseerd. Samen met haar en gedragsdeskundigen kijken we vooraf aan de plaatsing welke behoefte het kind, maar ook het netwerk heeft. Door het toekomstperspectief duidelijk te maken, weten we met elkaar op welke wijze we aan de slag moeten.

Het kan zijn dat het kind individueel maar ook samen met ouders therapiesessies gaan volgen. Waar nodig zal de gezinshuisouder aansluiten. Op deze wijze zorgen we samen dat er een goede basis is waar we samen het kind kunnen ondersteunen in zijn of haar groei. Wij delen immers hetzelfde belang; het welzijn van het kind.