Privacyverklaring Zorgzaamheid

Doel van dit document

Zorgzaamheid is een gecertificeerde jeugdzorginstelling. Zorgzaamheid hecht dan ook veel waarde aan de privacy van haar jeugdige cliënten en medewerkers. Dat impliceert tevens dat Zorgzaamheid een hoge beschermingsniveau hanteert om deze gegevens te beschermen en transparant is in de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Om deze transparantie te waarborgen is deze privacyverklaring opgesteld en openbaar toegankelijk.

1. Persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens worden door Zorgzaamheid verwerkt:

Van cliënten

-Identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, contactgegevens van ouders/voogden/wettelijke vertegenwoordigers;

-Medische gegevens, die tezamen een dossier vormen van een cliënt;

-Overige gegevens zoals voortgangsverslagen van school

Van medewerkers

-Identificatiegegevens zoals naam, geboortedatum, gegevens;

-Contactgegevens zoals adres, woonplaats, e-mail en adresgegevens;

-Verklaring omtrent gedrag (VOG);

-Werkafspraken

2. Doeleinden en rechtsgrond

Voor cliënten

Zorgzaamheid verwerkt de gegevens van cliënten om hen zorg te verlenen en deze zorg te optimaliseren. Zorgzaamheid werkt middels een zorgaannemingsovereenkomst of via een beschikking van de gemeente. Daarnaast is Zorgzaamheid wettelijk verplicht tot het voeren van een dossier en dit actueel en correct te onderhouden.

Voor medewerkers

Zorgzaamheid verwerkt de gegevens van medewerkers ten behoeve van haar administratie. Daarnaast worden persoonsgegevens van medewerkers verwerkt ter waarborging van de kwaliteit van de zorgverlening aan de cliënten. Voor de verwerking van deze gegevens heeft Zorgzaamheid een gerechtvaardigd belang.

3. Bewaartermijnen

Zorgzaamheid bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk, behoudens er een wettelijke bewaartermijn bestaat voor deze gegevens.

4. Delen van gegevens

Volgens de wet zijn Zorgzaamheid en de door haar bij de dienstverlening betrokken personen onder meer gerechtigd persoonsgegevens aan derden, zoals de inspectie, het zorgkantoor, Jeugdzorg of politie te verstrekken, indien:

• zulks noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst tussen Zorgzaamheid en de zorgaanbieders;

• de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt of een andere natuurlijke persoon;

• de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Zorgzaamheid of een derde aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert;

• de betrokkene toestemming geeft.

5. Rechten van betrokkenen

 Cliënten, ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om een verzoek tot inzage in het dossier in te dienen. Tevens hebben zij het recht op een verzoek tot correctie en verwijdering van de gegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Wanneer een dergelijk verzoek wordt ingediend, zal Zorgzaamheid binnen de wettelijke termijn, namelijk een maand, op het verzoek reageren. Een verzoek kan per e-mail worden ingediend. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring vermeld.

6. Herkomst gegevens

Zorgzaamheid verkrijgt de gegevens van zorgaanbieders en gemeenten wanneer cliënten geplaatst worden. Daarnaast verwerkt Zorgzaamheid gegevens door eigen waarnemingen en deze waarnemingen te rapporteren in het dossier van de cliënt. De gegevens van de medewerkers worden door de medewerkers zelf overlegd aan Zorgzaamheid, op het moment wanneer zij aan hun werkzaamheden beginnen.

7. Beveiliging

Zorgzaamheid heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen. Deze maatregelen bestaan ook om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8. Wijzigingen

 Zorgzaamheid behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Zorgzaamheid raadt dan ook aan deze privacyverklaring jaarlijks te raadplegen.

9. Contactgegevens Zorgzaamheid en Functionaris Gegevensbescherming

Zorgzaamheid Plein 1

8256 AZ,  Biddinghuizen

Info@zorgzaamheid.com

 

Functionaris gegevensbescherming

Dhr. S. van Dee

AVG Juristen

vandee@avgjuristen.nl

 

Laatste versie: 30 augustus 2018